Ogłoszenie o przetargu

ClickHandler.ashx

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEWORSKU

OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ DWÓCH LOKALI STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ SZATNI
NA BASENIE ODKRYTYM W PRZEWORSKU UL. KRAKOWSKA
NA OKRES 6 LAT

 

Pływalnia otwarta znajduje się w Przeworsku przy ul. Krakowskiej, w jej skład wchodzą min: szatnie, których część przeznaczona jest pod wynajem. Przeznaczone do wydzierżawienia pomieszczenia mają powierzchnię 79,5 m² oraz 42,4 m². Budynek usytuowany jest na działce nr 244/8 obręb nr 1.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości za przedmiotowe pomieszczenia wraz z gruntem. Oferent nie może zalegać z żadnymi płatnościami na rzecz GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK oraz Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta w Przeworsku. Dzierżawca nie może modernizować dzierżawionego obiektu bez zgody Wydzierżawiającego.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  1. Nazwę oraz siedzibę firmy, lub nazwisko i imię oraz adres osoby fizycznej.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  4. Wysokość czynszu dzierżawnego bez podatku od nieruchomości w wysokości minimum 15,50zł /m² brutto. Ostateczna wysokość czynszu zostanie wylicytowana w licytacji ustnej po otwarciu ofert. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł /m² brutto. Licytacja będzie przeprowadzona oddzielnie na każde pomieszczenie. W przypadku, gdy na dane pomieszczenie zostanie złożona tylko jedna oferta warunkiem wygrania przetargu jest dokonanie minimum jednego postąpienia.
  5. Każdy oferent winien wpłacić wadium oddzielnie na każde pomieszczenie w wysokości: za 79,5 m² – 1272,00 zł., za 42,4 m². – 678,40 zł w kasie MOSiR – u, przed terminem rozstrzygnięcia przetargu.
  6. Oferentom, którzy wygrają przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego, pozostałym zostanie zwrócone w dniu przetargu.
  7. W przypadku, gdy oferent wygra przetarg i nie podpisze umowy dzierżawy w ciągu 7 dni wadium przepada.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną ustalone w umowie dzierżawy obowiązującej od dnia 01.01.2013r.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na lokal o powierzchni 79,5 m²’’ lub „Przetarg na lokal
o powierzchni 42,4 m²’’ należy składać w biurze MOSiR – u, Przeworsk ul. Piłsudskiego 14 (I piętro) w terminie
do 31.12.2012r. do godziny 8.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2012r. o godzinie 8.15 w biurze MOSIR – u.

Dyrektor MOSIR – u zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jak też zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.