Ogłoszenie

images

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
z dnia 3 listopada 2014 r.
Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)

1. Oznaczenie nieruchomości (wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości):
dz. ewid. nr 244/8, obręb 1, Kw 28338
2. Powierzchnia nieruchomości: 79,5 m2.
3. Opis nieruchomości: lokal użytkowy stanowiący część budynku szatni na pływalni odkrytej
w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 4
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal przeznaczony pod całoroczną działalność gospodarczą usługowo-handlową
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: 30 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy
6. Cena wywoławcza: 15 zł brutto za metr kwadratowy powierzchni plus opłaty za media
7. Termin wnoszenia opłat: czynsz będzie płatny w okresach miesięcznych, po wystawieniu faktury VAT, do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto Wynajmującego lub gotówką w kasie MOSiR-u.
8. Zasady aktualizacji opłat: zmiana wysokości czynszu może nastąpić nie częściej niż dwa razy
w roku, wysokość podwyżki nie może być wyższa od inflacji

Przedmiotowa nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę
w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.