ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

L.Dz. MOSiR.263.01.16                                  Przeworsk, dn. 28 września 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
37-200 Przeworsk, ul. Budowlanych 9
tel. 607-250-797
e-mail: sekretariat@mosirprzeworsk.pl
NIP: 794-10-04-181
Regon: 000329237

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bezwypadkowego, używanego samochodu

dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, spełniającego następujące warunki:

 1. Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy.
 2. Dla pojazdu zarejestrowanego w Polsce: powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC
 3. W przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany poza granicami kraju: powinien mieć komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa uprawniającymi do zakupu i zarejestrowania na terenie Polski.
 4. Sprzedający winien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo
  do dysponowania nim.
 5. Pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
 6. Samochód powinien spełniać następujące kryteria:

1) rok produkcji 2000 lub młodszy;

2) przebieg do 350 000 km;

3) silnik wysokoprężny (diesel), minimalna moc 70 KM;

4) pojemność skokowa silnika: min. 1800 cm3 – max. 3000 cm3;

5) skrzynia biegów – manualna;

6) bez tachografu;

7) kabina z ilością miejsc: min. 3;

8) wspomaganie kierownicy;

9) ABS;

10) ładowność min. 1000 kg;

11) długość przestrzeni ładunkowej min. 2 mb;

12) przestrzeń ładunkowa typu skrzynia;

13) stan wizualny i techniczny: bardzo dobry; nieuszkodzony;

14) trójkąt ostrzegawczy i gaśnica;

15) koło zapasowe pełnowymiarowe;

16) kluczyki oryginalne 2 kpl.

 

Przedmiot główny 34.11.00.00-1            Nazewnictwo CPV: samochód osobowy

 

III. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Miejsce dostawy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-200 Przeworsk,
  ul. Budowlanych 9
 2. Zamawiający, po wyborze oferty, przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo
  do przeprowadzenia oględzin pojazdu, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu w wybranym przez Zamawiającego serwisie. Brak zgody
  na realizację ww. warunków skutkować będzie prawem Zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą. Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą, w przypadku ujawnienia istotnych wad pojazdu
  w trakcie jazdy próbnej i badania technicznego.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów
 4. Wykonawca musi do oferty załączyć czytelne zdjęcia oferowanego samochodu, takie które w jak najdokładniejszy sposób pozwolą ocenić Zamawiającemu choćby stan wizualny oferowanego pojazdu.
 5. Termin płatności ustala się na 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 1. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
 2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Wykonawca składa osobną ofertę dla każdego oferowanego pojazdu.
 3. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;
 1. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
  nr 1 do niniejszego zapytania;
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
 3. Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu: co najmniej od czoła pojazdu, tyłu pojazdu, lewej i prawej strony pojazdu;
 4. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
 1. Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII. Opis sposobu dokonywania oceny ofert

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)  Cena oferty – 70%

 1. a) Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty będzie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone
  do oceny.
 2. Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w tym kryterium, uzyska maksymalną liczbę punktów tj. 70.
 3. Punkty w kryterium cena oferty będą liczone wg. wzoru:

          Xn

Xc= ——- x 70.

           Xb

gdzie:  Xc – ilość punktów w kryterium ceny; Xn- cena najniższej oferty;
Xb – cena badanej oferty;

 • Rok produkcji pojazdu – 15%
  1. Ocena zostanie przedstawiona na podstawie podanego w druku oferty roku produkcji.
  2. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 15.
   • rok produkcji 2000 –2001– 5 pkt
   • rok produkcji 2002 – 2003 – 10 pkt
   • rok produkcji 2004 i wzwyż – 15 pkt
 • Przebieg pojazdu – 15 %
  1. Ocena zostanie przedstawiona na podstawie podanej w druku oferty roku wielkości przebiegu pojazdu.
  2. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 15.
przebieg pojazdu od 275 000 km  do 350 000 km 5 pkt
przebieg pojazdu od 200 000 km do 275 000 km 10 pkt
przebieg pojazdu poniżej 200 000 15 pkt
 1. Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie powyższego zestawienia:
 2. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszym bilansem punktów w kryterium ceny, roku produkcji i przebiegu pojazdu.
 3. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej
  Zamawiającego www.mosirprzeworsk.pl oraz BIP Urzędu Miasta Przeworska.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać osobiście lub droga pocztową na adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku

37-200 Przeworsk

Ul. Budowlanych 9

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 11 października 2016 o godz. 12.00
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Bartosz Sypik, tel. 607-250-797.

VII. Załaczniki

zał. nr 1 – formularz oferty

FORMULARZ OFERTY DRUK

/-/Grzegorz Łuczyk

 

Dyrektor MOSiR